BİLGİLENDİRME: 20 EYLÜL 2017 TARİHLİ REKTÖRLÜK TOPLANTISI

Sayın Üyelerimiz,

Rektör danışmanımız 14 Eylül 2017 tarihinde Derneğimiz dışında kalan tüm ODTÜ mezun derneklerine bir elektronik posta göndererek bu dernekleri 20 Eylül 2017 tarihli bir toplantıya davet etmiştir. Yol inşaatı ile ilgili Sayın Rektör’ün açıklamalarda bulunacağı öğrenilen bu toplantıya Derneğimizin çağrılmaması üzerine birçok il mezun derneği ve mezunumuz itiraz etmiş, sonrasında ise 19 Eylül 2017 akşamı, toplantıya ancak sayılı saatler kala, Rektör danışmanı, Dernek Başkanımız Seyhan Çamlıgüney’i telefonla arayarak toplantıya davet edildiğini bildirmiştir.

Tüm bu sürece rağmen, Yönetim Kurulumuz tüm ODTÜ camiasının endişelerinin ve sorularının üniversite yönetimine doğrudan aktarılabilmesi için bu davete olumlu yanıt vermiştir. Derneğimiz adına toplantıya  katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Seyhan Çamlıgüney, Sayın Rektör’e büyük üzüntü yaratan ve “oldu bitti”ye getirilen bu sürece dair endişelerini ve kaygılarını aktarmış, forumlarda tartışılan hususları ve cevabı alınamayan soruları iletmiştir. Protokolde ucu açık birçok nokta olduğunu belirtmiş; yaptığımız forumlarda ortaya çıkan bir karar olarak imzanın geri çekilmesi talebini tekrarlamıştır.

Üniversite yönetimimiz ise yol süreci ile ilgili yasal itirazları yaptıklarını ve tüm itirazların reddedildiğini belirtmiş, bu protokol ile en azından üniversitemiz için bazı “kazanımlar” elde edildiğini ifade etmiştir. Konu ile ilgili yapıldığını öğrendiğimiz bir bilgilendirme sunumu ise tarafımıza ulaştığında sizlerle paylaşılacaktır.

Özetle, üniversite yönetimimizin yol inşaatı konusundaki  tutumunu değiştirmeyeceği ve protokolün uygulanmaya devam edeceği anlaşılmıştır.

Bizler, ODTÜ Mezunları Derneği olarak ODTÜ’yü, kentimizi ve doğamızı korumaya devam edeceğiz.

Yalnızca ODTÜ’yü değil tüm kenti, yaşam alanımızı ilgilendiren bu konuda, Ankaralılar ile yan yana hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz.

Saygılarımızla

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu

 

 

******************************
ODTÜ Mezunları Derneği
1540. Sokak No: 58 100. Yıl ANKARA
Tel: 0312 286 79 79
Faks: 0312 287 75 00
e-posta: odtumd@odtumd.org.tr
internet: http://www.odtumd.org.tr
******************************

16 Eylül 2017 – FORUM SONUÇLARI

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu tarafından, bütün ODTÜ mezunlarına yapılan çağrı ile 16 Eylül 2017 saat 14.00- 17.30 arası ODTÜ Vişnelik Tesisleri Vişnelik Salonu’nda düzenlenen Forum notlarıdır.

Amaç: Bir süredir gündemde olan ve 9 Eylül 2017 akşam saatlerinde ODTÜ Ormanı’nın katledilmesiyle yeni bir sürece giren ODTÜ arazisi içerisindeki yol projeleri ile ilgili ODTÜ mezunları ile güncel bilgileri paylaşmak, Dernek Yönetim Kurulumuzun konu hakkındaki görüşünü iletmek, mezunlarımızın konu ile ilgili görüş ve önerilerini alarak ortak tavır belirlemek.

Bilgilendirme:

–       Üniversitemiz tarafından oluşturulan ve 7 Temmuz 2017’de üniversite mensupları ile paylaşılan Komisyon Raporu’nda da (EK 1)   belirtildiği gibi; öngörülen yol planları uygun olmadığı gibi gerekli de değildir.

Protokolün hazırlanışı usulen yanlış olduğu gibi, 9 Eylül’de başlanan uygulama aşamasında da protokol maddeleri ihlal edilmiştir.

Bu doğrultuda, ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Rektörümüzden bir an önce Protokolden imzasını çekmesini talep etmektedir.

–       ODTÜ Arazisine yapılan yolların; sağlık, ormancılık, ulaşım, iklim, eğitim gibi pek çok farklı zeminde tartışılması gerektiği belirtilerek, konunun uzmanları tarafından kısa bilgilendirme yapılmıştır.

Forum:

Somut öneriler:

  1. ODTÜ ile ilgili öneriler

–       ODTÜ Koruma Kurulu kurulmalı.

–       Uluslararası düzeyde ODTÜ ile Dayanışma Kongresi düzenlenmesi,

–       ODTÜ’nün dünü, bugünü ve yarını ile ilgili bir sergi düzenlenmesi,

–       ODTÜ Bileşenleri ve DKÖlerin de sunumları ile zenginleştireceği bir Kurultay düzenlenmesi,

–       Hem ulusal hem uluslararası düzeyde siyasi partiler ile iletişim kurularak, dayanışma göstermelerinin sağlanması,

–       Eymir gezisinin bir an önce iptal edildiğinin duyurulmasını talep etmek,

–       Rektörlüğün ODTÜ Bileşenleri ile toplantı yapılmasının ve bundan sonraki süreçte katılımcı karar alma sürecinin işletilmesinin talep edilmesi,

  1. Çalışmaların ODTÜ dışına çıkarılmasına dair öneriler:

–       Farkındalık yaratmak…

–       Kamu’nun orman, yol-ulaşım hizmetlerine erişim, sağlık hizmetlerine erişim, gibi başlıklar altından yeniden kurulmasının sağlanmasının talep edilmesi,

–       İnsanların güncelik yaşamlarında ne olacağına dair bilgi üretilmesi, bu konularda somut (sticker vb.) materyallerin üretilerek insanları ulaşılması,

–       Kaliteli toplu taşım talebinde bulunarak, toplu taşıma araçlarının etkin kullanımına dikkat çekecek eylemlerin örgütlenmesi, bilgi üretiminin sağlanması,

–       Sorumlu kurumların (Belediye Meclis Üyeleri, Parti il meclisleri, Rektörlük, Vali, ABB, Tabiat Koruma Kurulu, YÖK Başkanı, Sağlık Bakanlığı… ) konu ile ilgili denetlenmesi, sıkıştırılması,

 

  1. Medya ve Sosyal Medyanın aktif olarak kullanılması

–       Buna yönelik materyal üretilmesi,

 

  1. ODTÜ Mezunları Derneği’ne dair öneriler:

–       Dayanışmanın ODTÜ arazisinin yanında diğer alanlara da taşınması,

–       Derneğimizin örgütlenmesi,

–       Farklı kurumlarla iletişime geçilerek dayanışmanın arttırılması,

–       ODTÜ’nün kendisinin bir kamu olarak düşünülmesi ve konuya ilişkin bilgilendirme yapılması,

–       Üniversite kampüsü içerisinde etkinliklerin düzenlenmesi,

–       Ormandan koparılan ODTÜ Arazisi’nin sahiplenilmesine dair çalışmalar yapılması,

–       Hocam Bu Ay Buluşuyoruz toplantılarının yapılması,

–       Forumların sıklaştırılması,

–       Çalışmanın uzun erimli olması, strateji belirlenmesi ve bu strateji doğrultusunda taktikler geliştirilmesi,

 

Bu önerilerin ilk değerlendirmeleri sonucu:

  1. Aşağıdaki konularda ODTÜ Rektörlüğünden talepler oluşturulmasına:

1.1.   Protokolün geçersizliğine ilişkin aşağıdaki bilgiler doğrultusunda;

1.1.1.    Planda bahsi geçen ve ODTÜ arazisi ile ilgili yapılması ön görülen yollar teknik anlamda uygun değildir. Bu yollar gerekli olmadığı gibi özel sit alanı niteliğindeki doğal alanı tahrip edecektir.

1.1.2.    Protokol, imar planlarına işlenmemiştir. Hukuki olarak geçerliliği yoktur.

1.1.3.    Protokol hazırlanmasında usulen maddi hatalar göze çarpmaktadır.

1.1.4.    Uygulama, Orman Kanunlarına uygun olmadığı gibi Protokole de uygun değildi.

mezunlarımızın Rektörümüzün protokolden imzasını çekmesini talep etmesi meşru ve gereklidir.

 

1.2.   Basında yer alan “Eymir Gezisi” nin iptal edilmesi,

1.3.   Bütün ODTÜ bileşenlerini bilgilendirmek ve tüm ODTÜ’yü ilgilendiren konularda katılımcı karar alma mekanizmalarının örgütlenmesini sağlamak amacıyla; geniş katılımlı bir toplantı yapılmasının talep edilmesi,

1.4.   9 Eylül’de yapılan çalışmada ne kadar ağacın nereye taşındığının; bir sonraki aşamanın ne olduğuna dair bilgilerin; plan ve projelerin öğrenilmesi,

 

  1. ODTÜ Arazisi ile ilgili, dayanışma etkinlikleri, sergi, kongre ve kurultay gibi çalışmaların değerlendirilmesi için ODTÜ Mezunları Derneği “Eymir ve ODTÜ Doğasını Koruma Komisyonu”, “Sinema Kulübü”, “Koleksiyon Kulübü”, “Gezi Kulübü” başta olmak üzere Komisyon ve Kulüplerimiz ile iletişime geçilmesi. Destek olmak isteyen mezunlarımızın bu komisyon ve kulüplere yönlendirilerek; bahsi geçen etkinliklerin örgütlenmesinin sağlamasına;

 

  1. Farkındalık yaratmak ve kamuoyu oluşturmak amacı ile konunun daha geniş zeminlerde tartışılmasını sağlayacak çalışmaların, çağrıcısı olduğumuz YeşilAnkara Platformu üzerinden yapılması, katılımcı kurumlar açısından Platformun genişletilmesine çalışılması, bu konuda destek olmak isteyen mezunlarımızın Platform’da oluşturulan çalışma gruplarına yönlendirilmesine;

 

  1. Konunun hukuki ve teknik boyutunun takibi, dökümantasyon çalışmalarının yapılması, medya ve sosyal medya platformlarının etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla edinilen bilgilerin kolay anlaşılır hale getirilmesi için bir Çalışma Grubunun oluşturulmasına; destek olmak isteyen üyelerimizin Çalışma Grubuna yönlendirilmesine;

 

  1. İmar Planlarının değiştirilmesi sürecinden başlayarak bu konuda sorumlu olan kurumların (Belediye Meclis Üyeleri, Parti il meclisleri, Rektörlük, Vali, ABB, Tabiat Koruma Kurulu, YÖK Başkanı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü…) konu ile ilgili bilgi alınması, kamuoyu oluşturulmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesine;

 

  1. ODTÜ’de bir piknik düzenlenmesine, ormandan ayrılan bölümün sahiplenilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmasına, Eymir’de çeşitli etkinliklerin düzenlenmesine, üniversitemizde öğrencilerimizle buluşmak üzere sürekliliği sağlanan organizasyonların yapılması ile ilgili Öğretim Elemanları Derneği ile iletişime geçilmesine;

 

karar verilmiş; Yönetim Kurulumuz bu kararların denetlenerek yerine getirilmesi sorumluluğunu üstlenmiştir. Yukarıda bahsi geçen çalışmalarda destek olmak isteyen mezunlarımızın ivedilikle odtumd@odtumd.org.tr adresine e-posta atması önemli rica olunur.

 

Saygılarımızla

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu

 

 

******************************
ODTÜ Mezunları Derneği
1540. Sokak No: 58 100. Yıl ANKARA
Tel: 0312 286 79 79
Faks: 0312 287 75 00
e-posta: odtumd@odtumd.org.tr
internet: http://www.odtumd.org.tr
******************************

ODTÜ Mezunları Derneği Basın Açıklaması (16 Eylül 2017)

Basına ve Kamuoyuna;

2013 yılında bir gece yarısı baskınıyla başlayan operasyon, 9 Eylül 2017’de, kimi yerde 90 – 135 metreye ulaşan genişlikli 4,5 kilometrelik bir yolla devam etti. Bu yolun ilk görünen faturası bir gecede 36 hektar orman alanının Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “rekor” diye övünerek aktardığı sözlerle de kamuoyuna yansıyan talanı idi.

Henüz kamuoyu nezdinde çok açık görünmeyen bir diğer fatura ise çok daha büyük bir alanın ODTÜ’den kopartılmasıydı.

Ama bunun da son fatura olmayacağını biliyoruz.

Ankara’daki geçmiş deneyimler çok açık gösteriyor ki; ODTÜ sınırı ile dört buçuk kilometrelik yol arasında kalan orman alanı ranta kurban gidecek. O alan, gri beton yığınlarının yükseleceği ve ucu Eymir’e dek sürekli genişleyecek gasplarla devam edecek.

Biz,  ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu olarak göreve başladığımız günden itibaren bu tehlikeye işaret ettik.

Bugün üzülerek görüyoruz ki sadece ODTÜ’yü değil bütün Ankara’yı ilgilendiren kaygılarımızı görmezden gelenlerin, yanlış ve haksız yorumlayanların ve gereğini yapmayanların da dolaylı katkılarıyla on yılların emeğiyle, alın teriyle, özene bezene büyüttüğümüz ormanımız, bir masa etrafında toplanan birkaç kişinin imzasıyla hazırlanmış bir protokol sonucu talan edilmiştir.

Ama henüz her şey bitmiş değil!

Tüm mezunlarımızı, bu musibetten alındığını düşündüğümüz derslerle birlikteliğimizi yeniden inşa etmek ve gerek bugünkü gerekse önümüzdeki yeni talan projelerine hep beraber karşı durmak için aynı ortak paydada buluşmaya çağırıyoruz!

Biz, gayrı ciddi hazırlanan bu protokolü kabul etmiyor, yok hükmünde sayıyoruz!

Sayın Rektörümüzü ise imzaladığı protokolden imzasını çekmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu

16 Eylül 2017

TÜM ODTÜ MEZUNLARINA ÇAĞRIMIZDIR!

Hepinizi, Orman katliamına ve son gelişmelere ilişkin olarak, mümkünse işlerinizi ertelemeye ve 16 Eylül 2017 cumartesi günü Rektörlük binası önünde saat:13.00’da yapılacak Basın açıklamasına, ardındansaat:14.00’da Derneğimiz Vişnelik Tesislerinde gerçekleştirilecek Mezun Forumumuza katılmaya davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

 

******************************
ODTÜ Mezunları Derneği
1540. Sokak No: 58 100. Yıl ANKARA
Tel: 0312 286 79 79
Faks: 0312 287 75 00
e-posta: odtumd@odtumd.org.tr
internet: http://www.odtumd.org.tr

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu’nun ODTÜ Mezunlarına Çağrısı

 

Değerli ODTÜ Mezunları,

 

8 Eylül’de basına yansıyan ODTÜ Rektörlüğü ve Büyükşehir Belediyesi arasında yapılması kararlaştırılan protokol ile ilgili haberlerin ardından, 9 Eylül akşam saatlerinde ODTÜ A7 kapısından kolluk kuvvetleri ve TOMA’lar eşliğinde kampüsümüze giren dozerler; bir gece içinde 4.5 km’lik bir orman şeridini yok etmiştir.

 

ODTÜ Mezunları Derneği olarak, ormanımızın katledilmeye başlandığı akşam saatlerinden itibaren kampüste neler yapıldığına şahit olduk. Orman alanı dümdüz edilerek, ağaçlar kamyonlar arkasında bilinmeyen bir yerlere taşındı. Görüntü almak isteyen, ne yapıldığını anlamaya çalışan öğrenciler, akademisyenler, mezunlar ise kim olduğu belirsiz kişilerce alandan uzaklaştırılmaya çalışıldı. İlk andan itibaren kamuoyu oluşturmak adına çalışmalar yaptık. Üyelerimizi bilgilendirdik, araziden canlı yayın yaptık, ulaşabildiğimiz medya kanalları ile Ankara milletvekilleri ile irtibata geçtik.

 

İlerleyen saatlerde, ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’nde buluşarak gece boyunca neler yapabileceğimizi tartıştık. Bu tartışmaların sonucu olarak ertesi gün iki forum yapıldı. ODTÜ A7 kapısında öğrenciler ve çağrıcısı olduğumuz YeşilAnkara Platformu ile basın açıklaması gerçekleştirildi.

Aynı gün ODTÜ Bileşenleri ile Kırsal Çevre Derneği tarafından yapılan arazi incelemesinde; basına yansıtılandan çok daha vahim bir tablo ile karşı karşıya kaldığımız ortaya çıktı. Ön rapordaki bulgulara göre;

 

“1- Açılan yol genişliği 38 metre değil, 90-100 metre genişlikte orman arazisi açılmış, plana bile aykırı iş yapılmıştır.

 

2- ODTÜ ormanı bölünmüş, 270 metre orman bandı orman ekosisteminin dışına çıkartılmış.

 

3- Toplam orman talanı 45 hektar, bütünlüğü bozulan orman alanı ise en az 90 hektardır.

 

4- Ormanda kamyonların geçişi için fazladan servis yollarının açıldığı tespit edilmiştir.

 

5- İlgili kurumların hepsinin görevlerini yerine getirmediği görülmektedir.”

 

Üstüne üstlük, başlanan yolun Bilkent Şehir Hastanesi ulaşımına doğrudan bir katkısı olmadığı, yolun güney hattında açıldığı görülmüştür. Yol, İncek bölgesinde yapılan lüks konutlara çıkmaktadır. Bilkent bölgesine toplu taşıma altyapısı iyileştirilerek ulaşımın rahatlatılabilmesi sağlanabilecekken, ormanın katledilerek yeni bir yol yapılması hiçbir şekilde kamunun yararına olamaz!

 

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu göreve başladığı 2016 Haziran ayından bu yana bulunduğu her ortamda arazi bütünlüğünün önemine dikkat çekmiştir. Beklenen yol projesi ile ilgili neler yapılması gerektiğini tartışmış ve tartıştırmaya çalışmıştır. 2013 yılında yaşadığımız ağaç katliamından edindiği deneyim ile tüm ODTÜ Bileşenlerini bu konuda uyarmıştır. Yine burada yapılan hataların tekrarlanmaması için olağanüstü çaba harcamış, ne yazık ki bu çabalar zaman zaman anlaşılamamış ya da yanlış anlaşılmıştır.

 

ODTÜ ormanlarına yapılan saldırı, sadece özerk ve demokratik üniversite mücadelemize saldırı değil tüm Ankara’ya ve ülkemiz değerlerine yapılan bir saldırıdır. Ağaçlar katledilerek inşa edilen yollar Ankara’da yaratılan yeni rant alanlarına çıkmaktadır. Şehir Hastanesine rahat ulaşımın sağlanması popüler bir söylemden öteye geçemez. Zira bahsi geçen Şehir Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı tarafından “25 yıl boyunca yıllık 340.6 milyon TL kira ödeneceği ve hastaneye yüzde 70 doluluk garantisi verildiği, bir bu kadar da, otoparktan kafeteryaya tüm gelir getirici hizmetler ile birlikte sağlık hizmetlerini de kapsayan 19 farklı kalem için hizmet bedeli ödeneceği” basına yansımıştır. Başkente yakışır bir toplu taşıma sisteminin yapıl(a)madığı şehrimizde, yeni yollar özel araç kullanımını özendirmekte, hava ve gürültü kirliliğine, sellere sebep olmaktadır. Çocuklarımız sokakta oyun oynamanın ne demek olduğunu bilemeden büyümektedir.

 

Bu süreçte, Protokolün içeriği konusunda bilgimiz ODTÜ Rektörlüğü’nün, Büyükşehir Belediyesi’nin ve Ankara Valiliği’nin yaptığı açıklamalarla sınırlı kalmıştır. Derneğimiz, protokolü resmi yazı ile Rektörlükten talep etmiştir. Yapılan toplumsal baskılar sonucu, protokolün içeriği, Rektörlük tarafından olmasa da,12 Eylül Salı akşamı Ankara Valiliği tarafından açıklanmıştır.

(http://www.ankara.gov.tr/odtu-teknokent-kavsagi-ile-1071-malazgirt-bulvari-arasinda-baglantiyi-saglayacak-yol-insaatina-iliskin-protokol

Protokol maddeleri ile daha önce taraflarca yapılan açıklamalar arasındaki çelişkili noktalar kaygı vericidir. 9 Eylül gece saatlerinde yapılan saldırı da bu endişeleri doğrulamaktadır. Ormanın bir parçası olan ağaçları dozerlerle katlettikleri bölüm, protokolde anlaşmaya varılan yol alanından çok daha geniştir. Protokol eki şemalar dışında, arazide yapılan herhangi bir etüt çalışması ne basına yansımış ne de konu ile ilgili ODTÜ Bileşenlerine bilgi verilmiştir. Hukuki gerekliliklerin yerine getirildiğine dair de elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

 

Değerli Mezunlarımız,

 

Bir gecede, sayısı 12 bini aştığı tahmin edilen ağacın bulunduğu orman alanını dümdüz ettiler; ama bu süreç bitmedi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “işbirliğinin artacağı ve Eymir’in rekreasyonu için birlikte çalışılacağına” dair ifadeler yer almaktadır. Bu ifadelerin ne anlama geldiğini hepimiz az ya da çok tahmin edebiliriz. Bu sürecin varacağı nokta bizim ne kadar bir arada durabildiğimize bugünden neleri örgütleyebileceğimize bağlıdır.

 

Tüm ODTÜ Mezunlarını, hepimizi derinden üzen ve ilgilendiren bu acil gündemi konuşmak üzere 16 Eylül 2017 Cumartesi günü mümkünse işlerinizi ertelemeye ve 14.00’da Derneğimiz Vişnelik Tesislerinde yapılacak olan Mezun Forumumuza katılmaya davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

“ODTÜ’de Yollar Nasıl Açıldı Biliyor musunuz?”

HALUK KALAFAT YAZDI

ODTÜ’de Yollar Nasıl Açıldı Biliyor musunuz?

Ormanın içinden geçen yol kimin ihtiyacı bilinmez ama ODTÜ’nün ihtiyacı olmadığı kesin; zaten olsa bile ODTÜ’de ağaç kesilmez.
(…)

“Şehir Hastanesi denilen…” (Çiğdem Toker – Cumhuriyet Gazetesi)

ODTÜ ormanı Ankara’nın akciğeri sayılırdı. İki gece önce -di’li geçmiş zaman oldu.
Ankara’nın ciğerleri, “bu millet”e sağlık dağıtacak diye inşa edilen şehir hastaneleri uğruna katledildi.
Yıkım, kesilen ağaçların sayısıyla ölçülemez. Melih Gökçek’in fotoğraflarını “yol açtık” diye gururla paylaştığı alanda biz taammüden öldürülmüş bir ekosistem görüyoruz. Varlığı, yaşamını sürdürmesi o ormanın varlığına bağlı binlerce canlıyı yani. Gökçek’in gülüşüne bu sonuç da dahil.

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/821729/Sehir_Hastanesi_denilen….html

TMMOB HKMO Ankara Şube: ODTÜ Ormanı Lime Lime

“Bilkent’te Şehir Hastaneleri adı altında yapılacak olan ve sağlık sektörünü tamamen sermayenin eline geçirecek projenin ve bu bölgede rant çevrelerinin eline geçen konut ve ticaret kullanımlı arsalara ulaşım sağlayacak ağlarından biri olan yeni ODTÜ yolu, son zamanlarda Ankara’nın gündemindeydi. Geçtiğimiz gün ODTÜ Rektörü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında imzalandığı söylenen bir protokolle ODTÜ yönetimi orman arazisini yol yapılması amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne açmıştır.

23 yıldır metro inşaatlarını yılan hikayesine döndürerek 1cm dahi ilerleme kaydedemeyen Melih Gökçek, öğrencilerin yaz okullarını bitirip evlerine döndüğü bir dönemde durumu fırsat bilip ODTÜ’ye düzenlediği gece yarısı operasyonuyla 4.5 kilometrelik ormanlık alanda katliam yaratmış olmasına rağmen bu akıl ve bilimden uzak uygulamayla da övünmektedir.

ABB ile ODTÜ Rektörlüğü arasında varıldığı söylenen anlaşmaya göre 38 metre ile sınırlandırılan koridor genişliğine uymayıp, 100 metreden fazla koridor açarak toplamda yaklaşık 30 hektarlık bir alanda ağaçlar kesilmiştir.

Bunun yanısıra; ODTÜ geleneklerine aykırı bir şekilde Rektörlük koltuğuna oturan “Kayyım Rektör” Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK’ün imzaladığını söylediği protokolde bulunan “inşaatın denetlenmesi ODTÜ tarafından yapılacaktır” ibaresine rağmen, protokole uygunluğu dahi Rektörlük tarafından denetlenmemektedir!

Ankara’nın tek akciğeri olan, 60 yıl boyunca nesilden nesile ODTÜ öğrencilerinin elleriyle diktiği ve birçok zorluklarla yetiştirdiği fidanların sonucu olan ODTÜ ormanı, hem Ankara’mızın hem de tüm Türkiye’nin ortak malıdır. Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünce doğal sit alanı ve orman vasfı taşıyan ODTÜ arazisinin, yanlış planlama ve şehircilik ilkeleri yok sayılarak oluşturulan bugün ki trafiğin çözümü olarak yok edilmesini kabul etmiyoruz!

Yol yaparak trafik sorununu çözeceğini sananlar, bu şehircilik “aklı”yla devam ettiklerinde ODTÜ’nün üstüne tamamen asfalt dökseler de çözüme ulaşamayacaklarını bilmelidirler.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak, kentine, doğasına, geleneklerine ve geleceklerine sahip çıkan ODTÜ bileşenlerinin ve Ankaralıların yanında olduğumuzu, her türlü mücadelelerine destek olacağımızın bilinmesini isteriz.

Saygılarımızla.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu”