“Yeni Başlayan Yol Çalışması Hakkında Bilgilendirme”

ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Gök tarafından yapılan açıklama:

Date: 11 Eyl 2017 Pzt 18:01
Subject: [ODTU-MEZUN: 341] Yeni Başlayan Yol Çalışması Hakkında Bilgilendirme
To: <odtu-mezun@metu.edu.tr>

Değerli Mezunlarımız,

Üniversitemizin batı kesiminde 09.09.2017 tarihinde inşasına başlanmış
olan ve bir bölümü Üniversitemiz arazisine isabet eden kuzey-güney
doğrultusundaki yol bağlantısı ile ilgili olarak Üniversitemiz kamuoyu ile
aşağıdaki bilgileri paylaşmak isterim. Öncelikle, Üniversite olarak bugüne
kadar olduğu gibi, bu konuda da arazi bütünlüğümüzü ve kamu yararını
gözeten titiz bir yaklaşım içinde olduğumuzu ve sürecin her aşamasında
paydaşlarımıza bilgilendirme yapıldığını vurgulamak istiyorum. İlk olarak
sürecin nasıl yönetildiğini özetleyeceğim:

Eskişehir Bulvarı ile İncek Bulvarı arasında bağlantı sağlayan söz
konusu yol öngörüsü, Üniversitemize geçtiğimiz Aralık ayı içinde
iletilmiştir. Üniversitemiz akademik ve idari uzmanlarından oluşan
Komisyon, önerilen bağlantının güzergâhına ilişkin olarak iki ayrı
alternatifi oluşturmuş ve bunlar ilgili taraflara sunulmuştur.
Bu gelişmeler, farklı kereler Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve
Yöneticiler Ortak Toplantılarında da ayrıntılarıyla görüşülmüştür.
Söz konusu yol bağlantısına ilişkin gelişmeler hakkında, 27.02.2017,
07.07.2017, 22.08.2017, 25.08.2017, 08.09.2017 tarihlerinde gönderilen
e-postalar ile paydaşlarımız bilgilendirilmiştir.
Ayrıca, Üniversitemizin bu yol bağlantısına ilişkin görüşleri,
çekinceleri ve alternatif yol önerileri, 15.08.2017 tarihinde bir
basın toplantısı düzenlenerek kamuoyuyla da paylaşılmıştır.
Müzakerelerde gelinen son nokta 07.09.2017 sabahında yapılan ve
Dekanlar, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Dekan Yardımcıları, Enstitü
Müdür Yardımcıları, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun Seçilmiş
Üyeleri, Bölüm Başkanları, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanları ve Merkez
Başkanları’nın katıldığı Yöneticiler Ortak Toplantısında sözlü olarak
paylaşılmış ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.
08.09.2017 tarihinde paydaşlarımıza gönderdiğimiz genel duyuruda
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak protokolün içeriği
paylaşılmış, imzalandıktan sonra bu protokole ilişkin Ankara
Valiliği’nin basın açıklaması aynı gün Üniversitemiz internet
sayfasında yayımlanmıştır
(http://www.metu.edu.tr/announcement/rektorluk-aciklamasi).

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol imzalanana kadar yaşanan
gelişmeler aşağıda verilmektedir:

Söz konusu yol öngörüsünü içeren plan bu yıl içinde iki kere askıya
çıkarılmış, Üniversitemiz askı süreleri içinde planın Kurumumuzu
ilgilendiren kısımlarına resmi kanallardan itiraz etmiş, itirazlarımız
reddedilmiştir.
Üniversitemizi ilgilendiren bir başka yol konusu da, Eskişehir
Bulvarına paralel olarak, bir bölümü Üniversitemiz arazisi sınırları
içinde yeraltından geçmesi öngörülen tünel yoldur. Bu tünel yol 2015
tarihli ODTÜ Koruma Amaçlı İmar planımızda yer almaktadır. Bu süreç
içinde askıya çıkan bir başka plan değişikliği söz konusu tünel yola
ilişkindir. Askıya çıkan plan değişikliği öngörüsünde, 2015 tarihli
ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planımızda yer alan, “tünel yolun yapımında
yüzeyde işlem ve inşaat yapılamayacağına” ilişkin plan hükmünün yer
almadığı görülmüştür. Üniversitemiz söz konusu bu plan değişikliğine
de askı süresi içinde itiraz etmiş, bu itirazımız da reddedilmiştir.
Henüz süreç devam etmekteyken, Üniversitemiz tarafından iki yıl önce
2015 tarihli ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı çerçevesinde bedelsiz
olarak kamuya terkedilen A-7 kapımız karşısındaki alanda bir katlı
kavşak inşasına başlanmıştır.
Bu gelişmeler ve geçmişteki benzer uygulamalar değerlendirilerek, bir
oldubitti ile karşılaşmamak için, Üniversitemiz arazisini ve orman
bütünlüğünü koruyacak, kamu yararını da gözeten bir çözüm arayışına
girilmiştir.
Bu konuda başlatılan müzakereler, yukarıda da açıklandığı gibi,
Üniversitemizin tüm paydaşlarıyla çeşitli toplantılar ve e-posta
yoluyla paylaşılmıştır.

İnşaatın başlamasından itibaren süreç şu şekilde ilerlemektedir:

Yol yapımı çalışmalarının başlama zamanı tamamen Büyükşehir
Belediyesi’nin tasarrufunda olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, 09.09.2017 tarihinde sabah saatlerinde alan etütleri ile yol
yapımı sürecine başlamıştır. İş makinaları ve diğer teknik araçlar ise
alana saat 18.00’de girmiştir. Başta Genel Sekreterimiz ve Genel
Sekreter Yardımcımız olmak üzere Üniversitemiz yönetimi ve ilgili
idari-teknik ekibi, protokole uyulmasını temin etmek için yol yapımı
çalışmalarına ilişkin gelişmeleri inşaat alanında yakından takip
etmektedir.
Yolun Üniversitemiz sınırları içine isabet eden 4.8 km’lik alanının
yaklaşık 3 km’lik bölümünde yaşları 15 ve altında genelde seyrek
ağaçlık dokulu bir alan bulunmakta olup, kalan 1.8 km’lik kısım
ağaçsız alandır. Alanın yol yapımı başlangıcı öncesi fotoğraflarına
http://rd.metu.edu.tr/yol-guzergahi-9-9-2017.pdf adresinden
ulaşılabilir.
Yolun yapımı sırasında açılan yüzeyin genişliği; yol yapım teknikleri,
yol kenarındaki sanat yapıları (şev, drenaj kanalları, vb.) ve çevre
düzenlemeleri gereği, bazı yerlerde en fazla 75 metre olup (mevcut
yangın yollarıyla beraber), iki noktada U-dönüşü yapılacağı için
sadece bu bölümlerde genişlik 135 metreye ulaşmıştır. Yol bandı, 28
metresi yola ayrılan yüzey olmak üzere, tamamlandığında toplam 40
metre genişliğinde olacaktır.
Yol inşaatı yapılan bölgenin batı (Bilkent) tarafında, Üniversitemize
ait bir vadi kalmaktadır. Yolun geçtiği yüzey, bu vadinin sırtında
ilerlemekte, vadi tabanına inmemektedir. Yol inşaatının batısında
kalan bölge ve vadi Üniversitemiz mülkiyetinde olup, ağaçlandırma
dışında herhangi bir amaç için kullanılması söz konusu değildir. Yol
yarma kazı ile vadi sırtının içine oturtulmakta, böylece trafik
kaynaklı sesin engellenmesi öngörülmektedir. Yol yapımı bittikten
sonra, yolun iki tarafında kalan şev bölümüne ağaç dikilmesi
protokolle garanti altına alınmıştır.
Protokolde, alandan çıkarılan ağaç miktarının tespit edilmesini
izleyerek, bu miktarın iki katından az olmamak üzere arazimiz içinde
Üniversitemizin belirleyeceği bir alanda ağaç dikileceği de teminat
altına alınmıştır.
Öte yandan, söz konusu protokol, arazimizden yol yapımı için
kullanılan alan miktarında bir arazinin sınırımıza komşu veya yakın
bir bölgeden Üniversitemize tahsisini de garanti altına almaktadır.
Protokolün bir diğer önemli kazanımı da Eskişehir Yoluna paralel
olarak arazimiz sınırları içinde yeraltından geçmesi öngörülen tünel
yolun yapımında yüzeyde işlem ve inşaat yapılmayacağının hükme
bağlanmasıdır.
Protokol maddelerine uyulmaması durumunda ise gereken idari ve hukuki
girişimlerde bulunulacaktır.

Tüm mensuplarımızın, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın bilmesini isterim
ki; Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin tarihi boyunca birlikte
oluşturduğumuz orman alanlarımızın, hem Üniversitemiz hem de Ankara kenti
için en önemli kazanımımız olduğunun bilincindeyiz. Üniversitemizin doğal
alanları her zaman gurur kaynağımız olup, bu alanı tüm Ankaralılar için
titizlikle korumaya ve geliştirmeye özen gösteriyoruz. Üniversitemiz
arazisinden ağaçlık alanın eksilmemesi için tüm idari, akademik ve teknik
birimlerimizin aylara yayılan çalışmasını yazının giriş kısmında
özetledim. Müzakerelerde, tünel yol yapımının başlayacağı sırada
Üniversitemiz arazisini ikiye ayırmadan, yani yüzeyde işlem ve inşaat
yapılmadan gerçekleşmesinin protokol ile garanti altına alınması
Üniversitemiz için yaşamsal önemdedir.

Bu ilkeler ve değerler doğrultusunda, Üniversitemiz kamuoyu ile iletişim
kanalları açık tutularak, mevcut koşullar altında olabilecek en uygun
çözüme gelindiğinin Üniversitemiz kamuoyu tarafından anlaşılmasını
yürekten dilerim.

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
Rektör

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir