BİLGİLENDİRME: 20 EYLÜL 2017 TARİHLİ REKTÖRLÜK TOPLANTISI

Sayın Üyelerimiz,

Rektör danışmanımız 14 Eylül 2017 tarihinde Derneğimiz dışında kalan tüm ODTÜ mezun derneklerine bir elektronik posta göndererek bu dernekleri 20 Eylül 2017 tarihli bir toplantıya davet etmiştir. Yol inşaatı ile ilgili Sayın Rektör’ün açıklamalarda bulunacağı öğrenilen bu toplantıya Derneğimizin çağrılmaması üzerine birçok il mezun derneği ve mezunumuz itiraz etmiş, sonrasında ise 19 Eylül 2017 akşamı, toplantıya ancak sayılı saatler kala, Rektör danışmanı, Dernek Başkanımız Seyhan Çamlıgüney’i telefonla arayarak toplantıya davet edildiğini bildirmiştir.

Tüm bu sürece rağmen, Yönetim Kurulumuz tüm ODTÜ camiasının endişelerinin ve sorularının üniversite yönetimine doğrudan aktarılabilmesi için bu davete olumlu yanıt vermiştir. Derneğimiz adına toplantıya  katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Seyhan Çamlıgüney, Sayın Rektör’e büyük üzüntü yaratan ve “oldu bitti”ye getirilen bu sürece dair endişelerini ve kaygılarını aktarmış, forumlarda tartışılan hususları ve cevabı alınamayan soruları iletmiştir. Protokolde ucu açık birçok nokta olduğunu belirtmiş; yaptığımız forumlarda ortaya çıkan bir karar olarak imzanın geri çekilmesi talebini tekrarlamıştır.

Üniversite yönetimimiz ise yol süreci ile ilgili yasal itirazları yaptıklarını ve tüm itirazların reddedildiğini belirtmiş, bu protokol ile en azından üniversitemiz için bazı “kazanımlar” elde edildiğini ifade etmiştir. Konu ile ilgili yapıldığını öğrendiğimiz bir bilgilendirme sunumu ise tarafımıza ulaştığında sizlerle paylaşılacaktır.

Özetle, üniversite yönetimimizin yol inşaatı konusundaki  tutumunu değiştirmeyeceği ve protokolün uygulanmaya devam edeceği anlaşılmıştır.

Bizler, ODTÜ Mezunları Derneği olarak ODTÜ’yü, kentimizi ve doğamızı korumaya devam edeceğiz.

Yalnızca ODTÜ’yü değil tüm kenti, yaşam alanımızı ilgilendiren bu konuda, Ankaralılar ile yan yana hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz.

Saygılarımızla

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu

 

 

******************************
ODTÜ Mezunları Derneği
1540. Sokak No: 58 100. Yıl ANKARA
Tel: 0312 286 79 79
Faks: 0312 287 75 00
e-posta: odtumd@odtumd.org.tr
internet: http://www.odtumd.org.tr
******************************

16 Eylül 2017 – FORUM SONUÇLARI

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu tarafından, bütün ODTÜ mezunlarına yapılan çağrı ile 16 Eylül 2017 saat 14.00- 17.30 arası ODTÜ Vişnelik Tesisleri Vişnelik Salonu’nda düzenlenen Forum notlarıdır.

Amaç: Bir süredir gündemde olan ve 9 Eylül 2017 akşam saatlerinde ODTÜ Ormanı’nın katledilmesiyle yeni bir sürece giren ODTÜ arazisi içerisindeki yol projeleri ile ilgili ODTÜ mezunları ile güncel bilgileri paylaşmak, Dernek Yönetim Kurulumuzun konu hakkındaki görüşünü iletmek, mezunlarımızın konu ile ilgili görüş ve önerilerini alarak ortak tavır belirlemek.

Bilgilendirme:

–       Üniversitemiz tarafından oluşturulan ve 7 Temmuz 2017’de üniversite mensupları ile paylaşılan Komisyon Raporu’nda da (EK 1)   belirtildiği gibi; öngörülen yol planları uygun olmadığı gibi gerekli de değildir.

Protokolün hazırlanışı usulen yanlış olduğu gibi, 9 Eylül’de başlanan uygulama aşamasında da protokol maddeleri ihlal edilmiştir.

Bu doğrultuda, ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Rektörümüzden bir an önce Protokolden imzasını çekmesini talep etmektedir.

–       ODTÜ Arazisine yapılan yolların; sağlık, ormancılık, ulaşım, iklim, eğitim gibi pek çok farklı zeminde tartışılması gerektiği belirtilerek, konunun uzmanları tarafından kısa bilgilendirme yapılmıştır.

Forum:

Somut öneriler:

 1. ODTÜ ile ilgili öneriler

–       ODTÜ Koruma Kurulu kurulmalı.

–       Uluslararası düzeyde ODTÜ ile Dayanışma Kongresi düzenlenmesi,

–       ODTÜ’nün dünü, bugünü ve yarını ile ilgili bir sergi düzenlenmesi,

–       ODTÜ Bileşenleri ve DKÖlerin de sunumları ile zenginleştireceği bir Kurultay düzenlenmesi,

–       Hem ulusal hem uluslararası düzeyde siyasi partiler ile iletişim kurularak, dayanışma göstermelerinin sağlanması,

–       Eymir gezisinin bir an önce iptal edildiğinin duyurulmasını talep etmek,

–       Rektörlüğün ODTÜ Bileşenleri ile toplantı yapılmasının ve bundan sonraki süreçte katılımcı karar alma sürecinin işletilmesinin talep edilmesi,

 1. Çalışmaların ODTÜ dışına çıkarılmasına dair öneriler:

–       Farkındalık yaratmak…

–       Kamu’nun orman, yol-ulaşım hizmetlerine erişim, sağlık hizmetlerine erişim, gibi başlıklar altından yeniden kurulmasının sağlanmasının talep edilmesi,

–       İnsanların güncelik yaşamlarında ne olacağına dair bilgi üretilmesi, bu konularda somut (sticker vb.) materyallerin üretilerek insanları ulaşılması,

–       Kaliteli toplu taşım talebinde bulunarak, toplu taşıma araçlarının etkin kullanımına dikkat çekecek eylemlerin örgütlenmesi, bilgi üretiminin sağlanması,

–       Sorumlu kurumların (Belediye Meclis Üyeleri, Parti il meclisleri, Rektörlük, Vali, ABB, Tabiat Koruma Kurulu, YÖK Başkanı, Sağlık Bakanlığı… ) konu ile ilgili denetlenmesi, sıkıştırılması,

 

 1. Medya ve Sosyal Medyanın aktif olarak kullanılması

–       Buna yönelik materyal üretilmesi,

 

 1. ODTÜ Mezunları Derneği’ne dair öneriler:

–       Dayanışmanın ODTÜ arazisinin yanında diğer alanlara da taşınması,

–       Derneğimizin örgütlenmesi,

–       Farklı kurumlarla iletişime geçilerek dayanışmanın arttırılması,

–       ODTÜ’nün kendisinin bir kamu olarak düşünülmesi ve konuya ilişkin bilgilendirme yapılması,

–       Üniversite kampüsü içerisinde etkinliklerin düzenlenmesi,

–       Ormandan koparılan ODTÜ Arazisi’nin sahiplenilmesine dair çalışmalar yapılması,

–       Hocam Bu Ay Buluşuyoruz toplantılarının yapılması,

–       Forumların sıklaştırılması,

–       Çalışmanın uzun erimli olması, strateji belirlenmesi ve bu strateji doğrultusunda taktikler geliştirilmesi,

 

Bu önerilerin ilk değerlendirmeleri sonucu:

 1. Aşağıdaki konularda ODTÜ Rektörlüğünden talepler oluşturulmasına:

1.1.   Protokolün geçersizliğine ilişkin aşağıdaki bilgiler doğrultusunda;

1.1.1.    Planda bahsi geçen ve ODTÜ arazisi ile ilgili yapılması ön görülen yollar teknik anlamda uygun değildir. Bu yollar gerekli olmadığı gibi özel sit alanı niteliğindeki doğal alanı tahrip edecektir.

1.1.2.    Protokol, imar planlarına işlenmemiştir. Hukuki olarak geçerliliği yoktur.

1.1.3.    Protokol hazırlanmasında usulen maddi hatalar göze çarpmaktadır.

1.1.4.    Uygulama, Orman Kanunlarına uygun olmadığı gibi Protokole de uygun değildi.

mezunlarımızın Rektörümüzün protokolden imzasını çekmesini talep etmesi meşru ve gereklidir.

 

1.2.   Basında yer alan “Eymir Gezisi” nin iptal edilmesi,

1.3.   Bütün ODTÜ bileşenlerini bilgilendirmek ve tüm ODTÜ’yü ilgilendiren konularda katılımcı karar alma mekanizmalarının örgütlenmesini sağlamak amacıyla; geniş katılımlı bir toplantı yapılmasının talep edilmesi,

1.4.   9 Eylül’de yapılan çalışmada ne kadar ağacın nereye taşındığının; bir sonraki aşamanın ne olduğuna dair bilgilerin; plan ve projelerin öğrenilmesi,

 

 1. ODTÜ Arazisi ile ilgili, dayanışma etkinlikleri, sergi, kongre ve kurultay gibi çalışmaların değerlendirilmesi için ODTÜ Mezunları Derneği “Eymir ve ODTÜ Doğasını Koruma Komisyonu”, “Sinema Kulübü”, “Koleksiyon Kulübü”, “Gezi Kulübü” başta olmak üzere Komisyon ve Kulüplerimiz ile iletişime geçilmesi. Destek olmak isteyen mezunlarımızın bu komisyon ve kulüplere yönlendirilerek; bahsi geçen etkinliklerin örgütlenmesinin sağlamasına;

 

 1. Farkındalık yaratmak ve kamuoyu oluşturmak amacı ile konunun daha geniş zeminlerde tartışılmasını sağlayacak çalışmaların, çağrıcısı olduğumuz YeşilAnkara Platformu üzerinden yapılması, katılımcı kurumlar açısından Platformun genişletilmesine çalışılması, bu konuda destek olmak isteyen mezunlarımızın Platform’da oluşturulan çalışma gruplarına yönlendirilmesine;

 

 1. Konunun hukuki ve teknik boyutunun takibi, dökümantasyon çalışmalarının yapılması, medya ve sosyal medya platformlarının etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla edinilen bilgilerin kolay anlaşılır hale getirilmesi için bir Çalışma Grubunun oluşturulmasına; destek olmak isteyen üyelerimizin Çalışma Grubuna yönlendirilmesine;

 

 1. İmar Planlarının değiştirilmesi sürecinden başlayarak bu konuda sorumlu olan kurumların (Belediye Meclis Üyeleri, Parti il meclisleri, Rektörlük, Vali, ABB, Tabiat Koruma Kurulu, YÖK Başkanı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü…) konu ile ilgili bilgi alınması, kamuoyu oluşturulmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesine;

 

 1. ODTÜ’de bir piknik düzenlenmesine, ormandan ayrılan bölümün sahiplenilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmasına, Eymir’de çeşitli etkinliklerin düzenlenmesine, üniversitemizde öğrencilerimizle buluşmak üzere sürekliliği sağlanan organizasyonların yapılması ile ilgili Öğretim Elemanları Derneği ile iletişime geçilmesine;

 

karar verilmiş; Yönetim Kurulumuz bu kararların denetlenerek yerine getirilmesi sorumluluğunu üstlenmiştir. Yukarıda bahsi geçen çalışmalarda destek olmak isteyen mezunlarımızın ivedilikle odtumd@odtumd.org.tr adresine e-posta atması önemli rica olunur.

 

Saygılarımızla

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu

 

 

******************************
ODTÜ Mezunları Derneği
1540. Sokak No: 58 100. Yıl ANKARA
Tel: 0312 286 79 79
Faks: 0312 287 75 00
e-posta: odtumd@odtumd.org.tr
internet: http://www.odtumd.org.tr
******************************

ODTÜ Mezunları Derneği Basın Açıklaması (16 Eylül 2017)

Basına ve Kamuoyuna;

2013 yılında bir gece yarısı baskınıyla başlayan operasyon, 9 Eylül 2017’de, kimi yerde 90 – 135 metreye ulaşan genişlikli 4,5 kilometrelik bir yolla devam etti. Bu yolun ilk görünen faturası bir gecede 36 hektar orman alanının Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “rekor” diye övünerek aktardığı sözlerle de kamuoyuna yansıyan talanı idi.

Henüz kamuoyu nezdinde çok açık görünmeyen bir diğer fatura ise çok daha büyük bir alanın ODTÜ’den kopartılmasıydı.

Ama bunun da son fatura olmayacağını biliyoruz.

Ankara’daki geçmiş deneyimler çok açık gösteriyor ki; ODTÜ sınırı ile dört buçuk kilometrelik yol arasında kalan orman alanı ranta kurban gidecek. O alan, gri beton yığınlarının yükseleceği ve ucu Eymir’e dek sürekli genişleyecek gasplarla devam edecek.

Biz,  ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu olarak göreve başladığımız günden itibaren bu tehlikeye işaret ettik.

Bugün üzülerek görüyoruz ki sadece ODTÜ’yü değil bütün Ankara’yı ilgilendiren kaygılarımızı görmezden gelenlerin, yanlış ve haksız yorumlayanların ve gereğini yapmayanların da dolaylı katkılarıyla on yılların emeğiyle, alın teriyle, özene bezene büyüttüğümüz ormanımız, bir masa etrafında toplanan birkaç kişinin imzasıyla hazırlanmış bir protokol sonucu talan edilmiştir.

Ama henüz her şey bitmiş değil!

Tüm mezunlarımızı, bu musibetten alındığını düşündüğümüz derslerle birlikteliğimizi yeniden inşa etmek ve gerek bugünkü gerekse önümüzdeki yeni talan projelerine hep beraber karşı durmak için aynı ortak paydada buluşmaya çağırıyoruz!

Biz, gayrı ciddi hazırlanan bu protokolü kabul etmiyor, yok hükmünde sayıyoruz!

Sayın Rektörümüzü ise imzaladığı protokolden imzasını çekmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu

16 Eylül 2017

TÜM ODTÜ MEZUNLARINA ÇAĞRIMIZDIR!

Hepinizi, Orman katliamına ve son gelişmelere ilişkin olarak, mümkünse işlerinizi ertelemeye ve 16 Eylül 2017 cumartesi günü Rektörlük binası önünde saat:13.00’da yapılacak Basın açıklamasına, ardındansaat:14.00’da Derneğimiz Vişnelik Tesislerinde gerçekleştirilecek Mezun Forumumuza katılmaya davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

 

******************************
ODTÜ Mezunları Derneği
1540. Sokak No: 58 100. Yıl ANKARA
Tel: 0312 286 79 79
Faks: 0312 287 75 00
e-posta: odtumd@odtumd.org.tr
internet: http://www.odtumd.org.tr

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu’nun ODTÜ Mezunlarına Çağrısı

 

Değerli ODTÜ Mezunları,

 

8 Eylül’de basına yansıyan ODTÜ Rektörlüğü ve Büyükşehir Belediyesi arasında yapılması kararlaştırılan protokol ile ilgili haberlerin ardından, 9 Eylül akşam saatlerinde ODTÜ A7 kapısından kolluk kuvvetleri ve TOMA’lar eşliğinde kampüsümüze giren dozerler; bir gece içinde 4.5 km’lik bir orman şeridini yok etmiştir.

 

ODTÜ Mezunları Derneği olarak, ormanımızın katledilmeye başlandığı akşam saatlerinden itibaren kampüste neler yapıldığına şahit olduk. Orman alanı dümdüz edilerek, ağaçlar kamyonlar arkasında bilinmeyen bir yerlere taşındı. Görüntü almak isteyen, ne yapıldığını anlamaya çalışan öğrenciler, akademisyenler, mezunlar ise kim olduğu belirsiz kişilerce alandan uzaklaştırılmaya çalışıldı. İlk andan itibaren kamuoyu oluşturmak adına çalışmalar yaptık. Üyelerimizi bilgilendirdik, araziden canlı yayın yaptık, ulaşabildiğimiz medya kanalları ile Ankara milletvekilleri ile irtibata geçtik.

 

İlerleyen saatlerde, ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’nde buluşarak gece boyunca neler yapabileceğimizi tartıştık. Bu tartışmaların sonucu olarak ertesi gün iki forum yapıldı. ODTÜ A7 kapısında öğrenciler ve çağrıcısı olduğumuz YeşilAnkara Platformu ile basın açıklaması gerçekleştirildi.

Aynı gün ODTÜ Bileşenleri ile Kırsal Çevre Derneği tarafından yapılan arazi incelemesinde; basına yansıtılandan çok daha vahim bir tablo ile karşı karşıya kaldığımız ortaya çıktı. Ön rapordaki bulgulara göre;

 

“1- Açılan yol genişliği 38 metre değil, 90-100 metre genişlikte orman arazisi açılmış, plana bile aykırı iş yapılmıştır.

 

2- ODTÜ ormanı bölünmüş, 270 metre orman bandı orman ekosisteminin dışına çıkartılmış.

 

3- Toplam orman talanı 45 hektar, bütünlüğü bozulan orman alanı ise en az 90 hektardır.

 

4- Ormanda kamyonların geçişi için fazladan servis yollarının açıldığı tespit edilmiştir.

 

5- İlgili kurumların hepsinin görevlerini yerine getirmediği görülmektedir.”

 

Üstüne üstlük, başlanan yolun Bilkent Şehir Hastanesi ulaşımına doğrudan bir katkısı olmadığı, yolun güney hattında açıldığı görülmüştür. Yol, İncek bölgesinde yapılan lüks konutlara çıkmaktadır. Bilkent bölgesine toplu taşıma altyapısı iyileştirilerek ulaşımın rahatlatılabilmesi sağlanabilecekken, ormanın katledilerek yeni bir yol yapılması hiçbir şekilde kamunun yararına olamaz!

 

ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu göreve başladığı 2016 Haziran ayından bu yana bulunduğu her ortamda arazi bütünlüğünün önemine dikkat çekmiştir. Beklenen yol projesi ile ilgili neler yapılması gerektiğini tartışmış ve tartıştırmaya çalışmıştır. 2013 yılında yaşadığımız ağaç katliamından edindiği deneyim ile tüm ODTÜ Bileşenlerini bu konuda uyarmıştır. Yine burada yapılan hataların tekrarlanmaması için olağanüstü çaba harcamış, ne yazık ki bu çabalar zaman zaman anlaşılamamış ya da yanlış anlaşılmıştır.

 

ODTÜ ormanlarına yapılan saldırı, sadece özerk ve demokratik üniversite mücadelemize saldırı değil tüm Ankara’ya ve ülkemiz değerlerine yapılan bir saldırıdır. Ağaçlar katledilerek inşa edilen yollar Ankara’da yaratılan yeni rant alanlarına çıkmaktadır. Şehir Hastanesine rahat ulaşımın sağlanması popüler bir söylemden öteye geçemez. Zira bahsi geçen Şehir Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı tarafından “25 yıl boyunca yıllık 340.6 milyon TL kira ödeneceği ve hastaneye yüzde 70 doluluk garantisi verildiği, bir bu kadar da, otoparktan kafeteryaya tüm gelir getirici hizmetler ile birlikte sağlık hizmetlerini de kapsayan 19 farklı kalem için hizmet bedeli ödeneceği” basına yansımıştır. Başkente yakışır bir toplu taşıma sisteminin yapıl(a)madığı şehrimizde, yeni yollar özel araç kullanımını özendirmekte, hava ve gürültü kirliliğine, sellere sebep olmaktadır. Çocuklarımız sokakta oyun oynamanın ne demek olduğunu bilemeden büyümektedir.

 

Bu süreçte, Protokolün içeriği konusunda bilgimiz ODTÜ Rektörlüğü’nün, Büyükşehir Belediyesi’nin ve Ankara Valiliği’nin yaptığı açıklamalarla sınırlı kalmıştır. Derneğimiz, protokolü resmi yazı ile Rektörlükten talep etmiştir. Yapılan toplumsal baskılar sonucu, protokolün içeriği, Rektörlük tarafından olmasa da,12 Eylül Salı akşamı Ankara Valiliği tarafından açıklanmıştır.

(http://www.ankara.gov.tr/odtu-teknokent-kavsagi-ile-1071-malazgirt-bulvari-arasinda-baglantiyi-saglayacak-yol-insaatina-iliskin-protokol

Protokol maddeleri ile daha önce taraflarca yapılan açıklamalar arasındaki çelişkili noktalar kaygı vericidir. 9 Eylül gece saatlerinde yapılan saldırı da bu endişeleri doğrulamaktadır. Ormanın bir parçası olan ağaçları dozerlerle katlettikleri bölüm, protokolde anlaşmaya varılan yol alanından çok daha geniştir. Protokol eki şemalar dışında, arazide yapılan herhangi bir etüt çalışması ne basına yansımış ne de konu ile ilgili ODTÜ Bileşenlerine bilgi verilmiştir. Hukuki gerekliliklerin yerine getirildiğine dair de elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

 

Değerli Mezunlarımız,

 

Bir gecede, sayısı 12 bini aştığı tahmin edilen ağacın bulunduğu orman alanını dümdüz ettiler; ama bu süreç bitmedi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “işbirliğinin artacağı ve Eymir’in rekreasyonu için birlikte çalışılacağına” dair ifadeler yer almaktadır. Bu ifadelerin ne anlama geldiğini hepimiz az ya da çok tahmin edebiliriz. Bu sürecin varacağı nokta bizim ne kadar bir arada durabildiğimize bugünden neleri örgütleyebileceğimize bağlıdır.

 

Tüm ODTÜ Mezunlarını, hepimizi derinden üzen ve ilgilendiren bu acil gündemi konuşmak üzere 16 Eylül 2017 Cumartesi günü mümkünse işlerinizi ertelemeye ve 14.00’da Derneğimiz Vişnelik Tesislerinde yapılacak olan Mezun Forumumuza katılmaya davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

Rektör’e Soruyoruz: İnci Gökmen

“Sayın Rektörüm
11 Eylül tarihinde sizden gelen ODTU’den geçen yola ilişkin mesajınız üzerine aşağıdaki yazıyı kaleme alma gereğini duydum.
ODTÜ mezunuyum, bizden önceki ODTÜ’lüler, bizim kuşak ve sonrakiler kimbilir kaç kez agaç dikme şenliklerine katılarak binlerce ağaç diktik. Yurtta kalan arkadaşlarım yataklarından uyandırılarak ağaç dikmeye götürüldüklerini söylediler. Yani ODTÜ ormanını 50-60 senede hepimiz oluşturduk. Ve bununla iftihar ettik. Orman ODTÜ’nün Ankara’ya en büyük armağanıdır. Dün bir grup ormancı arkadaşla yol için yok edilen alana gidip o korkunç katliamı görünce ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Canım ODTÜ ormanını savunamamak, koruyamamak ve hunharca bir kısmının yok edilmesi, bir kısmının kopartılması benim için kabul edilir bir durum değil. Tansiyonum çıktı, hastalandım.  Tüm Ankara’ya hayat veren ormanımızın bir kısmı bir gecede yok edildi. Ama üzülecek zamanımız olmamalı.Gerisi gelebilir.

Yazınızda ‘arazi bütünlüğümüzü ve kamu yararını gözeten titiz bir yaklaşım içinde olduğunuzu‘ ifade ediyorsunuz. 

Yol ile birlikte ormandan kopartılan alanın en az 90 hektar = 900 dekar=900 000 metrekare olduğu dile getirildi. Karayolu yapılınca onun dışında kalan ve karayolunun 2-3 misli alanı nasıl koruyup, sahip çıkabileceğimizi öngöremiyorum. ‘Kamu yararı’ yol demek değildir. Ormanın sağladığı kamu yararlarına bakarsak (bir ağaç 10 kişinin soluduğu oksijeni üretiyor, orman insanlığın ve yaşamın özü olan biyoçeşitliliği sağlıyor, ağaçlar fosil yakıt tüketimiyle  salınan ve iklim değişikliğine neden olan karbon dioksiti soğurup bu etkiyi azaltan en önemli araçlar. En sıcak günlerde bile bir ağacın gölgesi serinlik sağlar. Ağaçlar iklimi düzenler, yağmuru çeker, sel baskınlarını engeller, yeraltı sularının yenilenmesini sağlarlar, rüzgarı ve gürültüyü keserler, erozyonu engellerler, toprağı ve havayı temizlerler ve ürünleriyle bizi beslerler. Bazı doğal ilaçlar ormandan elde edilir. Kağıttan mobilyaya pek çok ürün ormanın hediyesidir bize. Pek çok kişi de ormandan geçinir. Orman güzelliktir. Orman spor alanı sağlar, yaratıcılığı artırır, hatta uzun yaşamamıza katkısı vardır…..). Daha neler neler yazılabilir ormanlar hakkında. Bunlardan önemli kamu yararı olurmu?
Yazınızda ‘sürecin her aşamasında paydaşlarınıza bilgilendirme yapıldığını‘ ifade ediyorsunuz. Keşke bilgilendirmenin ötesine geçebilseniz ve katılımcı bir süreci ODTÜ’de başlatarak böyle önemli bir olayda karar vermeyi öğrencisiyle, öğretim üyesiyle, çalışanları ve mezunlarıyla birlikte örebilseydik. Türkiye’ye pek çok konuda örnek olan ODTÜ katılımcı karar verme örneğini sergileyebilse, ne harika olurdu. Tek taraflı bilgi verince bir kaç kişi bu konuda yazıyor ama kararlar verilmiş atı alan üsküdarı çoktaaan geçmiş oluyor. OHAL döneminde yazı yazanlar da iyice azaldı. Bu ülkenin öncüsü olmak durumundaki üniversitelere bu hiç yakışmıyor. Biz susarsak ülke dilsiz kalır. Üniversite konuşmalı, yeni fikirlerle topluma yol göstermelidir. Aksi takdirde sizin de belirttiğiniz gibi yapılan itirazlarınız reddedilecektir. Oysa tüm üniversite paydaşları kenetlenebilse itirazlar dikkate alınabilirdi. Belki de Bilkent yolu iyileştirilerek bu süreç çözülebilirdi.
Doğrusu tanık olduklarım ışığında tünel yolun yapımı konusunda da çok iyimser değilim ve bu yolların arkasından başka yollar, Eymir vs pek çok yerin tehdit altında olduğuna inanıyorum. Bunda yalnız da değilim. Pek çoğumuz böyle düşünüyoruz. Hırsız bir evde kolaylıkla soygun yapacağını görünce oraya dadanır, bırakmaz….
Aşağıya kopyaladığım protokole gelince İncek Bulvarı bağlantısı için yapılan saldırılar az bile olmuş. Böyle açık bir protokolde istenirse o 4.8 km’de daha neler neler yapılır!!! Neden bu kısımın da ODTÜ’nün denetim ve gözetiminde yapılması protokole konulmadı? Bir gecede 4.8 km yol açılınca hiç bir ağaç sökülmemiş, makinalarla cayır cayır yıkılmıştır. Ve maalesef ülkemizde ağaç deyince belli bir boyutun üzerindeki çam ağacı anlaşılmaktadır.  Alıçlar, ahlatlar ve diğer pek çok ağaç ve çalı türü bitkiler sayılmaz bile. Hele de bozkır, neymiş ki. Sökülen ağaçların yerine ithal, bu coğrafyaya alışık olmayan ağaçlar dikilmekte onların bir kısmı da çok kısa sürede ölmektedir. İstemez kalsın. Ağaç dikmenin orman olmadığını belediye yetkilileri de bilmelidir.
Şimdi imzalanan protokole ilişkin valilik açıklamasına bakalım. 
                         3. Proje kapsamında nakledilecek veya kaldırılacak ağaç ve çalı gruplarının 2 katından az olmamak üzere ağaç ve çalı grubu, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin göstereceği alanlara dikilecek ve yol güzergahının her iki tarafında kalan kısımlar Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçlandırılacaktır.

4. Proje kapsamında yol olarak kullanılan 36 hektarlık alan karşılığı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi alanına bitişik veya en yakın bölgeden 36 hektardan az olmamak üzere alan, Ankara Valiliği’nin koordinasyonunda Orta Doğu Teknik Üniversitesine tahsis edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ANKARA VALİLİĞİ

Eğer protokol bundan ibaret ise çok az ve öz ve de istismara açık bir anlaşma olmuş.

 • ‘Protokolde, alandan çıkarılan ağaç miktarının tespit edilmesini izleyerek, bu miktarın iki katından az olmamak üzere arazimiz içinde Üniversitemizin belirleyeceği bir alanda ağaç dikileceği de teminat altına alınmıştır.’
deniliyor. Peki araziden kaç tane, hangi tür ağaç ‘çıkartılmıştır’ ? Biliyormusunuz?
 • ‘Protokolün bir diğer önemli kazanımı da Eskişehir Yoluna paralel olarak arazimiz sınırları içinde yeraltından geçmesi öngörülen tünel yolun yapımında yüzeyde işlem ve inşaat yapılmayacağının hükme bağlanmasıdır.
 • Protokol maddelerine uyulmaması durumunda ise gereken idari ve hukuki girişimlerde bulunulacaktır.’
 • Bu hükümlere nasıl güvenip tünelin düzgün yapılabileceğinden emin olacağız? Bu tünelin aç kapa yapılmayacağı zaten koruma amaçlı imar planında vardı ama çıkartıldı. 
 • İdari ve hukuki girişimler bize gerçekten bir şey sağlıyacak mı? Ormandan izinsiz ağaç kesilmesi mevcut yasaya göre suç ama dinlendi mi?
 • Söz konusu yaşayan bir canlının katli olunca onu hiç bir şey geri getiremez, bir canlı diğer canlının yerini tutamaz.
 • Ulaşım konusunda üniversitemin önderlik yapıp geliştireceği seçeneklerden daha önceki mesajlarımda söz etmiştim.ODTÜ Türkiye için daha yeşil ve sağlıklı bir ulaşım modelini geliştirme potansiyeline sahip. Yeterki bu konuya öncelik verelim. Gönlüm ODTÜ ormanı daha fazla zarar görmeden bu alternatiflerin hayata geçirilmesinden yana. Kemal Kurdaş anıtında onun şu sözü yazılı ‘Geriye hiç bakmadım, çünkü geride ne bıraktığımı gayet iyi biliyorum. Çağdaş ve güçlü bir üniversite ile yemyeşil bir dünya’ . ODTÜ bize atalarımızdan miras ama aslında çocuklarımızın emaneti. Emaneti iyi korumalı ve gelecek nesillere teslim etmeliyiz. O zaman biz de arkamıza bakmayız.
 • En kısa zamanda ODTÜ bileşenlerini yeniden bir araya getirecek bir toplantı yapmanızı ve bundan sonraki süreçte nasıl birlikte hareket edeceğimizi karar verebilmeyi çok isterim. Biz birlikte güçlü oluruz. Şu an dayanışma en ihtiyacımız olan şey.
Saygılarımla
İnci Gökmen
*rektor@metu.edu.tr adresine iletilen e-postadır.

Rektör’e Soruyoruz: Fatih Fethi Aksoy (Çiğdemim Derneği)

“ODTÜ camiasının dışından ama ODTÜ’ye komşu bir mahallenin sakini olarak size yazıyorum.

Bize de tüm Ankara’yı yakından ilgilendiren bu konuda hesap vermelisiniz. Nasıl böyle bir protokole imza atarsınız? Bu mu sizin katılımcılık anlayışınız?

3-5 kişi böylesine önemli bir kararı nasıl alabildiniz, üniversite kuruluna bilgi verdiğinizi söylüyorsunuz ama diğer ODTÜ bileşenlerinin bile hala protokolden haberi yok.

Size kalsa protokolle her şeyi kontrol altına almışsınız? Acaba kesilen ağaçların cinslerini biliyor musunuz? Ne kadar çam, ne kadar ardıç, ne kadar meyve ağacı kesildi?

Protokolde taşınabilecek olanların nakledileceği yazılmış? Ne kadar ağaç nakledildi? Nereye nakledildi? Kesilen ağaçlar nereye taşındı? Lütfen bunları görselleri ve belgeleriyle kamuoyuna açıklayın.

Yolun genişliğinin 38 metre olacağı protokolde yazılmış ama yapılan ölçümlerde bunun çok çok ötesine geçtiği görülüyor? Siz de sebebini kaldırım, acil şerit gibi açıklamışsınız ama mevcut durum bunun da ötesinde. Bunu neden denetlemediniz?

Katledilen ağaçların yerine dikilecek olanların orman ekosistemine uymayacağını, bu yaptığınızla ormanı ikiye böldüğünüzü bilmiyor musunuz? Ormandan ağaç kesiminin bakanlık izni ve denetimiyle yapılabileceğinden haberiniz yok mu? Varsa bu izinleri de kamuoyuyla paylaşır mısınız?

Bilkent-Öğretmenler Caddesi geçişinin tünel olacağını protokolle garantilediğinizi söylüyorsunuz? Acaba buna siz gerçekten inanıyor musunuz? 2 gün sonra bu çok maliyetli ve teknik olarak zor deyip vazgeçse ne yapabileceksiniz? Bir gece ansızın o yola da dozerlerle girilse engel olabileceğinizi gerçekten düşünebiliyor musunuz?

Ben olsam ve gerçekten o yolun tünel olmasını garanti altına almayı düşünsem protokole “önce tünel yol yapılacak sonra diğer yola başlanabilir” ifadesini eklerdim. Bu kadar basit bir şeyi siz nasıl düşünemediniz?

Son olarak böyle bir protokole imza atıp tüm yaşananlara rağmen hala bunu savunmanızı anlayamadığımı söylemek isterim. Bütün kamuoyu sizin gereğini yapmanızı bekliyor.

Fatih Fethi Aksoy
ÇİĞDEMİM Derneği YK Başkanı”
*rektor@metu.edu.tr adresine gönderilen e-postadır.

Rektör’e Soruyoruz- Sinan Çakıcı

“Rektör bey.

ODTÜ İnşaat mezunuyum. Hepimiz çok üzgünüz. Çok kızgınız.

Bize bu konuda hesap vermelisiniz. Nasıl bu kararı alabilirsiniz.

Bu dönemde yapılacak çalışmanın üniversite öğrenci grubu gelmeden yapılmasının risklerini hiç mi düşünemediniz. İmza tarihini belirlerken hangi bileşenin desteğini aldınız. Öğrencilerin mi .Mezunların mı,Derneğin mi. Kimin ?

3-5 memur bu kararı nasıl alabildiniz , nasıl imza atabildiniz.

Kesilen ağaçların cinslerini biliyor musunuz . Getirilecek ağaçların bunu karşılamayacağını ön göremediniz mi ?  

Piyasada 380 milyon TL civarında değeri olan projelerden bahsediliyor. Rant ihtimalini nasıl irdelediniz . Bunların olacağını hepimiz ön görebiliyoruz. En azından büyük ihtimal olduğunu düşünemediniz mi ?

Orman konumundaki bir alanı hangi yetkiyle talan edilmesi için protokol imzaladınız. Ormanı 2 ye böldüğünüzü bilmiyor musunuz. Bu yetkinizin olmadığını bilmiyor musunuz ?

Diyelim ki yetkiniz var.Bu protokolü imzalarken vicdanınız hiç mi sızlamadı. Gece rahat uyuyabiliyor musunuz.

Bunları düşünemeyen bir kişi olarak , bu koltukta nasıl oturacaksınız. Bundan sonra ormanımızı ,ODTÜ müzü , Ankara mızı koruyacağınıza kim inanacak . Bundan sonra tünel projesinin , Eymir in koruyucusu olacağınıza kim inanacak. Çok kalabalık gruplar bizler inanmayacağız.  Sizin bu yaptığınızı asla affetmeyeceğiz.

Üstüne herşey protokole uygun gibi inanılmaz yakışıksız bir tavır içindesiniz. Siz bizim bilgimizle dalga mı geçiyorsunuz.

Ben rektör olsam ve bu imzayı atsam ve hatamı anlasam , ” durun ,bir  hata yaptım !” diye kamyonların önüne yatardım.

Onbinlerce  ODTÜ mezunu adına söylüyorum. ” İstifa edin !”.

Sinan Çakıcı

ODTÜ İnşaat Mühendisi”

*rektor@metu.edu.tr adresine gönderilen e-postadır.

“ODTÜ Ormanı’nda Yol İçin 90-100 Metre Eninde Alanda Ağaç Kesildi”

İçinden yol geçen ODTÜ Ormanı’ndaki tahribatı inceleyen Kırsal Çevre Derneği’nden orman mühendisi Ahmet Demirtaş, ağaçların kesilmesinin kanunlara aykırılığını bianet’e anlattı.

https://bianet.org/bianet/ekoloji/189709-odtu-ormani-nda-yol-icin-90-100-metre-eninde-alanda-agac-kesildi

Odtü ormanı parsel parsel, protokol protokol satılıyor mu?

(350Ankara)

Odtü ormanı parsel parsel, protokol protokol satılıyor mu?
Protokolle 36 hektar yola verildi denildi, kıyılan ve koparılan orman alanı ise 150 hektar çıktı.
ARAYIN SORUN – Odtü Rektör Yardımcıları telefonları;
0 312 210 2103 / 2107 / 2108
Not: aldığınız cevapları çevrenizle paylaşmayı unutmayın.

Foto: M.Göçer